අපි ගැන

නිංෙබෝ MASTER SOKEN ඉෙලක්ටිකල් CO.LTD. 1996 දී ස්ථාපිත, CEEIA ක විදුලි උපකරණ සහ උපකරණ පාලක ශාඛාව අධ්යක්ෂක සාමාජිකයෙකි. අපි Rocker ස්විච, රොටරි ස්විච, Push-බොත්තම ස්විච, යතුරු, ස්විච, පුළුල් ලෙස එවැනි මුල් පිටුව උපකරණ කාර්මික පහසුකම් වැනි විවිධ ක්ෂේත්රවල භාවිතා කරන දර්ශක ලයිට් ඇතුළු පර්යේෂණ, සංවර්ධන කටයුතු, නිෂ්පාදන, විවිධ ස්විචයන් පාවිච්චි හා සේවා නිරත වෘත්තීය නිෂ්පාදක වේ , භාණ්ඩ හා මීටර්, සන්නිවේදන උපකරණ, යෝග්යතාවය සහ රූපලාවන්ය උපකරණ සහ එසේ මත ...

 

WhatsApp Online Chat !